Tvisteloven § 30-5 gir Høyesteretts ankeutvalg adgang til å nekte fremmet en anke over kjennelse eller beslutning. Tidligere ble nærmest enhver slik anke realitetsbehandlet, men i de senere årene har det funnet sted en praksisomlegging, slik at flere anker nå nektes fremmet. Artikkelen gir en nærmere oversikt over hvilke sakstyper denne praksisomleggingen særlig gjelder.