Artikkelen omhandler hvilke tolkningsprinsipper som gjelder for tolkning av tilbud i anbudskonkurranser, og hvorvidt anskaffelsesreglene og konkurransesituasjonen fører til at noen tolkningsregler må tillegges særlig vekt, sammenlignet med den alminnelige avtaleretten. Artikkelen viser at ordlyden må tillegges særlig vekt ved tolkning av tilbud. Videre vurderes det om det eksisterer et alminnelig presumsjonsprinsipp ved tolkning av tilbud, og hvorvidt det må fastlegges et endelig tolkningsresultat ved tolkning av uklare tilbud.