Artikkelen presenterer to studier om juristers og rettspsykiatrisk sakkyndiges syn på hverandres oppgaver og fremtreden i retten. I 2011 svarte 157 strafferettsjurister og 107 rettspsykiatrisk sakkyndige på et spørreskjema, og denne artikkelen er en oppsummering av våre funn, som er internasjonalt publisert.

Undersøkelsene viser at strafferettsjurister og sakkyndige i hovedsak er tilfreds med hverandre, og at eventuelle vanskeligheter knyttet til norsk rettspsykiatri ikke ligger i et generelt dårlig samarbeidsklima mellom jurister og sakkyndige.