Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 251-252)
av Gudmund Knudsen
(side 253-272)
av Oda Hellenes Ekre
Sammendrag

Artikkelen omhandler hvilke tolkningsprinsipper som gjelder for tolkning av tilbud i anbudskonkurranser, og hvorvidt anskaffelsesreglene og konkurransesituasjonen fører til at noen tolkningsregler må tillegges særlig vekt, sammenlignet med den alminnelige avtaleretten. Artikkelen viser at ordlyden må tillegges særlig vekt ved tolkning av tilbud. Videre vurderes det om det eksisterer et alminnelig presumsjonsprinsipp ved tolkning av tilbud, og hvorvidt det må fastlegges et endelig tolkningsresultat ved tolkning av uklare tilbud.

Vitenskapelig publikasjon
(side 273-283)
av Pål Grøndahl, Cato Grønnerød & Ulf Stridbeck
Sammendrag

Artikkelen presenterer to studier om juristers og rettspsykiatrisk sakkyndiges syn på hverandres oppgaver og fremtreden i retten. I 2011 svarte 157 strafferettsjurister og 107 rettspsykiatrisk sakkyndige på et spørreskjema, og denne artikkelen er en oppsummering av våre funn, som er internasjonalt publisert.

Undersøkelsene viser at strafferettsjurister og sakkyndige i hovedsak er tilfreds med hverandre, og at eventuelle vanskeligheter knyttet til norsk rettspsykiatri ikke ligger i et generelt dårlig samarbeidsklima mellom jurister og sakkyndige.

(side 284-289)
av Jørgen Reinholdtsen & Toril M. Øie
Sammendrag

Tvisteloven § 30-5 gir Høyesteretts ankeutvalg adgang til å nekte fremmet en anke over kjennelse eller beslutning. Tidligere ble nærmest enhver slik anke realitetsbehandlet, men i de senere årene har det funnet sted en praksisomlegging, slik at flere anker nå nektes fremmet. Artikkelen gir en nærmere oversikt over hvilke sakstyper denne praksisomleggingen særlig gjelder.

Vitenskapelig publikasjon
(side 290-313)
av Caroline Bang Stordrange
Sammendrag

Utstedere av finansielle instrumenter notert på et regulert marked er forpliktet til å offentliggjøre innsideinformasjon til markedet etter hvert som denne oppstår. Denne artikkelen tar opp spørsmålet om hvorvidt brudd på den løpende informasjonsplikten, ved unnlatelse av å offentliggjøre informasjon, kan innebære markedsmanipulasjon. Etter forfatterens syn taler både rettsøkonomiske hensyn og de relevante rettskilder mot en slik løsning.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon