Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 187-188)
av Jens Edvin A. Skoghøy
Vitenskapelig publikasjon
(side 189-209)
av Olav Haugen Moen
Sammendrag

Artikkelen drøfter domstolskontrollen med Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelser i lys av Høyesteretts storkammeravgjørelse i Rt. 2012 side 519. Det foretas en analyse av Høyesteretts kildebruk, og dommen vurderes i et bredere rettspolitisk perspektiv. Artikkelen konkluderer med at det rettskildemessige grunnlag for Høyesteretts avgjørelse var svakt, og at resultatet ikke er innlysende i lys av de hensyn som gjør seg gjeldende.

Vitenskapelig publikasjon
(side 210-228)
av Erling Hjelmeng
Sammendrag

Artikkelen analyserer Høyesteretts behandling av foreldelsesspørsmålet ved tilbakeføring av ulovlig statsstøtte i lys av offentlig støtteloven og Norges EØS-rettslige forpliktelser. Forfatteren argumenterer for at Høyesterett ved å la foreldelsesfristen ta utgangspunkt i tidspunktet da det ble fattet et «vedtak» om tilbakeføring, forutsetter en mekanisme for tilbakeføring som ikke har forankring i loven, og uten at implikasjonene vurderes nærmere. Når Høyesterett samtidig tilbakeviser iverksettelsesforbudet som selvstendig grunnlag for tilbakeføring, skaper avgjørelsen tvil om iverksettelsesforbudets gjennomslagskraft inorsk rett. Konklusjonen er at dommen etterlater en uklar rettstilstand, og at det er et påtrengende behov for en gjennomgang av offentlig støtteloven.

Vitenskapelig publikasjon
(side 229-243)
av Tor André Ulsted
Sammendrag

Regelverket om fagkyndige meddommere er spredt mellom ulike lover og forskrifter. De sentrale bestemmelsene finnes i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile saker (tvl.), lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (dl.), lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr (rgbl.) og forskrift 15. februar 1983 nr. 86 etter rettsgebyrloven m.m. (rgbf.). Artikkelen presenterer sammenhengen i regelverket.

(side 244-250)
av Øystein Block
Sammendrag

Lars Finholt Jansen reiser i Lov og Rett nr. 1 2014 spørsmålet om hvorvidt utlendinger som risikerer å bli utsatt for nedverdigende behandling ved retur til hjemlandet, har krav på å anerkjennes som flyktning (skal gis asylstatus) i Norge. Artikkelen er lite treffende både hva gjelder rettstilstanden og de tilknyttede rettspolitiske vurderinger.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon