I forbindelse med behandling av erstatningskrav med bakgrunn i en personskade vil medisinsk sakkyndige ha en sentral rolle både i forhold til om erstatningsplikt foreligger, og erstatningsutmålingen. På områder der den medisinske forskningen spriker, har Høyesterett uttalt at det må legges vekt på «allment akseptert medisinsk viten». Spørsmålene som drøftes i artikkelen, er hva dette kravet nærmere innebærer, og hvilken betydning dette har i erstatningssaker.