I 2000 ble straffeloven § 193 om seksuell omgang med noen som var ute av stand til å motsette seg handlingen, ført inn under straffeloven § 192 om voldtekt. Dermed fikk straffeloven § 192 langt større rekkevidde enn tidligere, og den omfatter nå også såkalte sovevoldtekter. Artikkelen redegjør for utviklingen av straffenivået for denne «nye» type voldtekter fra 2000 og frem til Høyesteretts avgjørelser i 2013. Forfatteren er kritisk til den kraftige straffskjerpelsen som har funnet sted, og mener at dagens utgangspunkt på 4 års fengsel kan resultere i urimelig strenge straffer. Samtidig har ikke straffene for grove overgrep blitt tilstrekkelig strenge. Lovforarbeidene kritiseres som grunne og unyanserte. Forfatteren tar til orde for en rettspolitisk debatt der hensynet til forholdsmessighet mellom forbrytelse og straff og alminnelige prinsipper for straffutmåling vektlegges også i saker om sovevoldtekt.