Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 641-642)
av Anders Ryssdal
(side 643-654)
av Anne Oline Haugen & Olav Haugen Moen
Sammendrag

Artikkelen foretar en kritisk gjennomgang av Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2011 s. 1433 vedrørende vedtaksbegrepet i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a. Artikkelen konkluderer med at Høyesteretts argumentasjon ikke er overbevisende, og at dommens prejudikatsverdi er begrenset.

(side 655-671)
av Av Stipendiat Morten Nadim
Sammendrag

Artikkelen er et svar til statsviterne Gunnar Grendstad, William R. Shaffer og Eric N. Waltenburgs artikkel i Lov og Rett 2012 nr. 4, der det hevdes at dommernes yrkesbakgrunn, utnevnelsesregjering og fødested kan forklare høyesterettsdommernes voteringsmønster. Artikkelen ser på dommeradferd med kvantitativ metode for å undersøke gyldigheten av påstandene fra statsviterne. Et utvalg dommeres votum i dissenssaker mellom offentlig og privat part er analysert for å se om noen dommere i større grad voterer for enten privat eller offentlig part. Resultatene er holdt opp mot noen av dommernes objektive kjennetegn for å se om det er noen sammenheng som kan forklare dommeradferd. Artikkelen er skrevet i forbindelse med forfatterens masteravhandling om samme emne.

(side 672-687)
av Espen Skjerven
Sammendrag

I kjølvannet av mange straffesaker kan det ligge små og store sivile tvister. Straffesakens dokumenter kan inneholde svært mange relevante bevis for tvistene. Artikkelen behandler hvordan man kan få tilgang til straffesaksdokumenter og benytte disse i en sivil tvist. Svært lite er skrevet om temaet, til tross for at det har praktisk betydning.

(side 688-701)
av Rune Bård Hansen
Sammendrag

I 2000 ble straffeloven § 193 om seksuell omgang med noen som var ute av stand til å motsette seg handlingen, ført inn under straffeloven § 192 om voldtekt. Dermed fikk straffeloven § 192 langt større rekkevidde enn tidligere, og den omfatter nå også såkalte sovevoldtekter. Artikkelen redegjør for utviklingen av straffenivået for denne «nye» type voldtekter fra 2000 og frem til Høyesteretts avgjørelser i 2013. Forfatteren er kritisk til den kraftige straffskjerpelsen som har funnet sted, og mener at dagens utgangspunkt på 4 års fengsel kan resultere i urimelig strenge straffer. Samtidig har ikke straffene for grove overgrep blitt tilstrekkelig strenge. Lovforarbeidene kritiseres som grunne og unyanserte. Forfatteren tar til orde for en rettspolitisk debatt der hensynet til forholdsmessighet mellom forbrytelse og straff og alminnelige prinsipper for straffutmåling vektlegges også i saker om sovevoldtekt.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon