Høyesteretts avgjørelser i Shabazi- og Delicsakene (Rt. 2012 s. 1985, Rt. 2012 s.2039) var i utakt med den alminnelige rettsoppfatning: et flertall av den norske befolkningen ønsket å legge mer vekt på barnas beste, mens flertallet i Høyesterett la mer vekt på innvandringspolitiske hensyn. Forfatterne diskuterer den alminnelige rettsoppfatningen og viser hvordan den kan undersøkes som et bidrag til rettskildelæren. Men samtidig er Høyesteretts legitimitet mindre avhengig av den alminnelige rettsoppfatning fordi befolkningen allerede har høy tillit til hvordan Høyesterett løser sin samfunnsoppgave, og fordi dommerne er utpekt på en slik måte at de speiler det samfunnet vi har.