Artikkelen bygger på deler av foredraget «Reflections on the interaction between the Norwegian Supreme Court, the EFTA Court and the European Court on Human Rights», som ble holdt på et seminar i Tromsø 19. april 2013 om internasjonale domstoler og deres betydning for norsk rettsliv, i regi av Hålogaland lagmannsrett og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Den tar særlig opp spørsmål knyttet til rådgivende tolkningsuttalelser fra EFTA-domstolen, blant annet i lys av Høyesteretts dom i Rt. 2013 side 258 (STX).