Artikkelen omhandler EFTA-domstolens samhandling med norske domstoler og hvordan dette har stimulert spredningen av EØS-rett i Norge. Et særlig fokus rettes mot sentrale aspekter ved ordningen med prejudisielle foreleggelser iEFTA-pilaren i EØS. Blant annet: Omfanget av plikten til å forelegge for domstoler som avsier avgjørelser som etter nasjonal rett ikke kan bringes inn for en høyere rett, spørsmålet om hvem som håndhever denne forpliktelsen, og spørsmålet om hvor rådgivende rådgivende uttalelser er.