Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 383-384)
av Karin M. Bruzelius
Vitenskapelig publikasjon
(side 385-405)
av Berit Johnsen
Sammendrag

De fleste som løslates fra forvaring, løslates av retten, og i en god del saker velger retten å løslate imot påtalemyndigheten og/eller kriminalomsorgens vilje. Retten har konstatert brudd på EMK artikkel 5 nr. 4 i elleve saker, og det kan stilles spørsmål om antallet er akseptabelt. Tilbakefall til ny kriminalitet blant forvaringsdømte synes å være likt tilbakefallet generelt blant løslatte fra fengselsdom. Dette drøftes opp mot rettspraksis i løslatelsessakene fra forvaring.

(side 406-418)
av Åsne Julsrud
Sammendrag

Saker som går parallelt etter barnelova og barnevernloven om samme barn, kan i dag ikke behandles samlet. En kumulasjon av sakene vil forenkle prosessene, særlig for de barna sakene gjelder.

(side 418-427)
av Gunnar Nerdrum
Sammendrag

Hva er kriteriene for retting av feil i rettslige avgjørelser, fremgangsmåten ved retting og virkningene av uriktig retting? Dette er temaet for denne artikkelen, som i første rekke behandler voldgiftsdommer, og hvor norsk rett sammenliknes med svensk og russisk rett mot et bakteppe av UNCITRALs modellov og reglement.

Vitenskapelig publikasjon
(side 428-447)
av Aslak Runde
Sammendrag

Artikkelen gir en gjennomgang av erstatningsvilkårene etter arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1. Forfatteren drøfter herunder forholdet mellom opplæringsrettslige standarder og den erstatningsrettslige forsvarlighetsnorm samt nivået på nasjonale minstestandarder for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Artikkelen inneholder også betraktninger om domstolsprøving av skoleskjønn i erstatningssaker og ulike momenter som kan ha betydning for culpavurderingen.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon