Det følger av FNs barnekonvensjon artikkel 37 bokstav c at barn som varetektsfengsles som utgangspunkt ikke skal plasseres sammen med voksne. Unntak fra dette adskillelseskravet kan gjøres der det er i samsvar med barnets beste. INorge er den praktiske hovedregelen at barn i varetekt plasseres sammen med voksne. Det drøftes i artikkelen om denne praksisen er i samsvar med barnekonvensjonens krav. Videre drøftes Høyesteretts kjennelse inntatt i Rt. 2012 s.274 i lys av barnekonvensjonens krav. Til sist drøftes de særlige utfordringer som oppstår når adskillelseskravet skal gjennomføres i norsk rett.1