EMDs avgjørelse i saken Lindheim m.fl. mot Norge har skapt ny debatt om forholdet mellom festere og grunneiere vedrørende retten til forlengelse av etablerte festeforhold. Det eksisterer over 300.000 festeforhold i Norge per i dag, og saken fortjener derfor oppmerksomhet. Lovgiver har også allerede varslet at det vil komme en lovrevisjon på området. I artikkelen analyseres EMDs dom for å belyse den rettsuklarhet som har oppstått. Drøftelsene viser at konsekvensene av dommen ikke behøver å bli så store som enkelte har antydet. Selv om konklusjonen er at tomtefestelovgivningen må endres, viser redegjørelsen at norske myndigheter fortsatt har en betydelig handlefrihet med tanke på hvordan den fremtidige tomtefestelovgivningen skal se ut.