Første januar 2010 kom det et nytt virkemiddel i kampen mot sosial dumping med innføringen av solidaransvar for lønn mv. hos underleverandører. Reglene finnes i §13 i allmenngjøringsloven. Innenfor områder med allmenngjorte tariffvilkår, som f.eks. byggfag, kan arbeidstakere kreve dekning av lønn og feriepenger fra andre enn egen arbeidsgiver i enkelte situasjoner. I artikkelen gjennomgås reglene, som etter forfatternes syn ikke på alle punkter kan forstås slik det synes å fremgå av ordlyden/forarbeidene.