Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 131-151)
av Jan Fougner
Sammendrag

Det vurderes å skjerpe Arbeidsmiljølovens straffebestemmelser for å redusere antallet alvorlige arbeidsulykker. Høyesterett har i avgjørelsen i Rt. 2012 side 770, av samme grunn, gått langt i å objektivisere virksomhetenes straffeansvar. I denne artikkelen drøftes det om det er tilstrekkelig belegg for å hevde at foretaksstraff etter arbeidsulykker virker preventivt. Artikkelens hypotese er at det bare er gjennom oppklaring av, og læring knyttet til de bakenforliggende årsaker til, alvorlige arbeidsulykker, at slike hendelser kan forebygges.

Vitenskapelig publikasjon
(side 152-174)
av Sten Foyn & Mikal Brøndmo
Sammendrag

Første januar 2010 kom det et nytt virkemiddel i kampen mot sosial dumping med innføringen av solidaransvar for lønn mv. hos underleverandører. Reglene finnes i §13 i allmenngjøringsloven. Innenfor områder med allmenngjorte tariffvilkår, som f.eks. byggfag, kan arbeidstakere kreve dekning av lønn og feriepenger fra andre enn egen arbeidsgiver i enkelte situasjoner. I artikkelen gjennomgås reglene, som etter forfatternes syn ikke på alle punkter kan forstås slik det synes å fremgå av ordlyden/forarbeidene.

Vitenskapelig publikasjon
(side 175-184)
av Morten Holmboe & Nora Eek-Nielsen
Sammendrag

Ved fraværsdom har det vært omdiskutert om retten skal avsi dom i saksøkerens favør også når dennes egen fremstilling gir grunn til å anse kravet som foreldet. I nyere litteratur synes de fleste forfattere å mene at retten skal avsi slik dom i samsvar med saksøkerens påstand. Tvangsfullbyrdelse etter direkte krav har derimot en annen løsning: Her legges det til grunn at namsmannen skal prøve om fremsatte krav er foreldet, selv om den saksøkte ikke har tatt til motmæle. Forfatterne argumenterer for at den samme regelen bør gjelde ved fraværsdom. Hvis en saksøker selv fremstiller saken slik at kravet synes foreldet, bør retten ikke gi fraværsdom for kravet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon