En avtale om pantsettelse eller overdragelse av enkle pengekrav kan gi opphav til tvister både mellom avtalens parter og mellom en av avtalens parter og utenforstående tredjeparter, som for eksempel avhenderens kreditorer eller andre avtalesuksessorer (omsetningserververe). I artikkelen drøftes hvilket lands rett som skal legges til grunn for løsning av rettighetskonflikter mellom en av partene i overføringsavtalen og tredjeparter i tilfeller der partene eller det aktuelle kravet har tilknytning til to eller flere ulike jurisdiksjoner.