Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 579-597)
av Hans-Petter Jahre & Morten Holmboe
Sammendrag

Etter ordlyden i straffeloven §195 tredje ledd om seksuell omgang med barn under 14 år fritar ikke villfarelse om barnets alder fra straff. I 2005 kom Høyesterett til at denne regelen var i strid med uskyldspresumsjonen etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6. I England har man siden 2003 hatt en lignende regel som den norske lovbestemmelsen. I en avgjørelse av 30. august 2011 kom Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) til at den engelske regelen ikke var i strid med artikkel 6. Forfatterne argumenterer for at EMDs avgjørelse medfører at norske rettsanvendere bør følge ordlyden i loven, slik at alderen igjen blir et objektivt straffbarhetsvilkår.

Vitenskapelig publikasjon
(side 598-611)
av Gunnar Nerdrum
Sammendrag

I artikkelen reises spørsmål om hva som ligger bak når det i praksis er så vanskelig å få fellende straffedommer gjenåpnet. Torgersen-saken gjennomgås, og den sammenlignes med Dreyfus-saken i Frankrike som satte hele Europa på ende for drøyt hundre år siden. Forfatteren peker på slående likhetspunkter mellom de to sakene og særlig på den farlige betydningen av sakkyndiges vurderinger, også når det senere kan slås fast at de ikke var holdbare.

Vitenskapelig publikasjon
(side 612-631)
av Øyvind Ravna
Sammendrag

Det er brukt mye tid og ressurser på å finne fram til hensiktsmessige måter å identifisere bruks- og eierrettigheter på den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark. Prosessen som ble valgt da finnmarksloven ble vedtatt i 2005, har hittil vært drøftet og kritisert på et teoretisk og lovteknisk plan. Våren 2012 framla Finnmarkskommisjonen sin første utredning, noe som gjør det mulig å drøfte ordningen ut fra praksis. I rapporten er det lagt til grunn at dens mandat ikke omfattet fastlegging av grenser mellom Finnmarkseiendommens grunn og private eiendommer utmålt før 1. juli 2006. I denne artikkelen drøftes det om fastsetting av slike grenser er en del av Finnmarkskommisjonens mandat, herunder om den valgte ordningen kan betraktes som hensiktsmessig i nasjonal rettsorden om så ikke er tilfelle.

(side 632-641)
av Rune Slagstad
Sammendrag

Paal Berg (1873–1968) var en av venstrestatens sentrale ideologer som la den juridiske basis for arbeiderpartistaten etter 1945. Han var Arbeidsrettens første formann (fra 1916 til 1948). Hans Arbeidsrett, som utkom i 1930, var lenge standardverket på feltet. Han var formann i «Arbeidsfredskomiteen» som utformet Hovedavtalen av 1935, «arbeidslivets grunnlov». Paal Berg var dommer i Høyesterett fra 1913 og justitiarius fra 1929 til 1946. Via Høyesteretts aktive motstandslinje under krigen ble han Hjemmefrontens leder.

Litteratur
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon