Som drøfta av same forfattar i førre nummer av Lov og Rett, hadde Høgsterett fram til mai 2012 fastlagt ein hovudregel om at forvaltningsvedtak skulle prøvast ut frå faktum på vedtakstidspunktet. I dommen i Rt. 2012 s. 667 bryt fleirtalet på fire av dei fem dommarane med dette, fordelt på to tilnærmingar. Den eine fraksjonen legg til grunn at domstolane alltid skal byggja på domstidspunktet ved prøving av forvaltningsvedtak. Den andre fraksjonen byggjer på at i alle fall innanfor utlendingsretten skal domstolane alltid byggja på domstidspunktet ved prøving av vedtak. Artikkelen drøftar rekkjevidda av dommen. Konklusjonen er at rettstilstanden frå før mai 2012 bør følgjast vidare, i alle fall inntil Høgsterett i plenum i midten av november 2012 tek opp problemstillinga på ny.