Artikkelen diskuterer tilregnelighetsspørsmålet i norsk rett. Problemstillingen er bl.a. hvorvidt domstolens vurdering etter strl. § 44 skal skje etter juridiske eller medisinske kriterier. Konklusjonen er at rettstilstanden i noen grad er preget av usikkerhet. Den norske tilregnelighetslæren problematiseres deretter og relateres til de øvrige nordiske landenes rett. Det fremgår herved at den norske modellen har en særstilling. Artikkelen konkluderer med at det synes å være gode grunner for en gjennomgang av dagens norske regler om utilregnelighet, og at de øvrige nordiske land da kan ha mye å bidra med.