Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 515-532)
av Johan Boucht
Sammendrag

Artikkelen diskuterer tilregnelighetsspørsmålet i norsk rett. Problemstillingen er bl.a. hvorvidt domstolens vurdering etter strl. § 44 skal skje etter juridiske eller medisinske kriterier. Konklusjonen er at rettstilstanden i noen grad er preget av usikkerhet. Den norske tilregnelighetslæren problematiseres deretter og relateres til de øvrige nordiske landenes rett. Det fremgår herved at den norske modellen har en særstilling. Artikkelen konkluderer med at det synes å være gode grunner for en gjennomgang av dagens norske regler om utilregnelighet, og at de øvrige nordiske land da kan ha mye å bidra med.

Vitenskapelig publikasjon
(side 533-551)
av Gunnar O. Hæreid
Sammendrag

Som drøfta av same forfattar i førre nummer av Lov og Rett, hadde Høgsterett fram til mai 2012 fastlagt ein hovudregel om at forvaltningsvedtak skulle prøvast ut frå faktum på vedtakstidspunktet. I dommen i Rt. 2012 s. 667 bryt fleirtalet på fire av dei fem dommarane med dette, fordelt på to tilnærmingar. Den eine fraksjonen legg til grunn at domstolane alltid skal byggja på domstidspunktet ved prøving av forvaltningsvedtak. Den andre fraksjonen byggjer på at i alle fall innanfor utlendingsretten skal domstolane alltid byggja på domstidspunktet ved prøving av vedtak. Artikkelen drøftar rekkjevidda av dommen. Konklusjonen er at rettstilstanden frå før mai 2012 bør følgjast vidare, i alle fall inntil Høgsterett i plenum i midten av november 2012 tek opp problemstillinga på ny.

Vitenskapelig publikasjon
(side 552-570)
av Geir Ulfstein
Sammendrag

I denne artikkelen drøftes den rettslige betydningen av avgjørelser truffet av internasjonale menneskerettighetsorganer. Det hevdes at forarbeidene til den norske menneskerettighetslovgivningen er preget av debatten om rettsliggjøring. Høyesterett bør løsrive seg fra forarbeidene og i stedet ta utgangspunkt i de folkerettslige kildene. Norsk tilslutning til nye klageordninger bør først og fremst bestemmes ut fra ønsket om deltakelse i det internasjonale menneskerettighetssamarbeidet.

Duplikk
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon