Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 449-450)
av Marius Emberland
Vitenskapelig publikasjon
(side 451-472)
av Gunnar O. Hæreid
Sammendrag

Gjennom ei rekkje avgjerder frå Høgsterett og frå kjæremålsutvalet og anke-utvalet på 2000-talet og fram til mai 2012, vart det fastlagt ein hovudregel om at forvaltningsvedtak skal prøvast av domstolane ut frå faktum på vedtakstidspunktet. Artikkelen drøftar kva som nærare ligg i dette. Drøftinga dannar bakgrunnen for ein artikkel som kjem i neste nummer av Lov og Rett. Der er temaet rekkjevidda av dommen i Rt. 2012 s. 667, som bryt med hovudregelen.

(side 473-490)
av Kine Bjelke Christophersen
Sammendrag

Artikkelen omhandler virkningen av en inntatt hardship-klausul, når denne underkastes en rettstradisjon som allerede regulerer klausulens tema. Det problematiseres hvilke virkninger hardship-klausulen har for anvendelsen av norsk bakgrunnsrett, og hvilken innvirkning bakgrunnsretten har for at klausulen kan virke etter sitt formål. Artikkelen fokuserer på hardship-klausulenes forhold til prinsippet om misforholdsbegrensning, med en kortere behandling av forholdet til avtaleloven §36.

(side 491-510)
av Inge Unneberg
Sammendrag

Gjennom nye eksamensformer og med stadig økende nettpublisering av artik-ler, studentoppgaver mv. oppstår stadig nye faktiske utfordringer og rettslige spørsmål. Artikkelen tar sikte på å bidra til avklaring av de fleste rettsspørsmål knyttet til eksamensfusk.

Artikkelen bygger dels på forfatterens prøveforelesning til ph.d.-graden, med en del omarbeidelser.

Replikk
(side 511-512)
av Georg Fr. Rieber-Mohn
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon