Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon har i Juristkontakt nr. 3/2012 tatt til motmæle mot min artikkel «Er Datatilsynets lovtolkning for restriktiv?» i Lov og Rett nr. 1/2012. Artikkelens hovedfunn er at Datatilsynets lovtolkning over tid har vist en systematisk slagside, der viktige samfunnshensyn ikke er blitt tillagt tilstrekkelig vekt i sakene som er blitt klaget inn for Personvernnemnda i perioden 2001–2010. Thons kritikk av artikkelens hovedfunn bygger først og fremst på at tilsynet årlig kontrolleres av både departement og stortingskomité, og at klagesakene ikke er representative for tilsynets ordinære lovtolkning. Hans argumenter rokker imidlertid ikke ved artikkelens konklusjon.