I artikkelen drøftes utviklingen av bruk av samfunnsstraff i saker der domfelte var under 18 år på handlingstidspunktet. Av tre nyere saker fra Høyesterett fremgår det at hensynet til barnets beste er et hensyn av betydelig vekt også ved valg av straffereaksjon i slike saker. Høyesterett har også gitt et signal om at samfunnsstraff kan benyttes selv om den straff barnet ellers ville ha blitt idømt, klart ville overstige fengsel i ett år. I tillegg tyder utviklingen på at det vil bli lagt større vekt på at domfelte var et barn på handlingstidspunktet, uavhengig av hvor nær barnet på dette tidspunktet var å fylle 18 år.