Nyere praksis fra EU-domstolen har aktualisert spørsmålet om hvor langt målsetningen om ensartet fortolkning av EØS-avtalen og EU-retten rekker. Staten har nå gitt uttrykk for sitt syn i et skriftlig innlegg i en verserende sak for EU-domstolen, noe som gir opphav til noen kommentarer.