I artikkelen blir ordbruken i skjemaene for krav om kontantstøtte og bostøtte sammenholdt med ordbruken i den underliggende lovgivningen. Skjemaene bruker i stor grad andre ord enn de som er brukt i loven. Skjemaene med til-hørende veiledninger inneholder dessuten nesten ikke henvisninger til lovgrunnlaget. Det er altså et klart skille mellom loven og de skjemaer som skal sette den ut i livet. Schartum argumenterer for at samsvaret mellom skjemaer, veiledninger og underliggende lovgivning bør være bedre, men viser samtidig at bedre samsvar også kan tilsi større vekt på ordvalg i lovene.