Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 447-471)
av Eirik Holmøyvik
Sammendrag

I artikkelen blir det gjort greie for bakgrunnen for og innhaldet i det sentrale vurderingskriteriet for valet mellom vedtaksforma i Grunnlova §§93 og 26 andre avsnitt ved myndigheitsoverføring til internasjonale organisasjonar. Denne ulovfesta læra om «lite inngripende» myndigheitsoverføring blir problematisert og kritisert i lys av nyare konstitusjonell praksis knytt til EØS og relatert til utviklinga i EU.

Vitenskapelig publikasjon
(side 472-490)
av Øyvind Ravna
Sammendrag

Presis beskrivelse og innmåling har ikke vært hovedregelen når eiendommer er skyldsatt og delt i Norge. Dette har særlig gjort seg gjeldende i fjellet, hvor lange avstander og ulendt terreng har gjort oppmerking og innmåling vanskelig og lite regningssvarende. Eiendomsgrensene oppad i fjellet er dermed ofte blitt beskrevet summarisk uten avstan-der og retninger. En typisk beskrivelse har således vært at «grensen går til høyeste fjell».

Problemet blir da todelt: å fastlegge grenselinjen mellom to utskilte bruk inn i fjellet og å fastlegge hvor langt disse er ment å gå innover i fjellet. I artikkelen blir det satt søkelys mot det siste, hvor det undersøkes om det ut fra rettspraksis o.a. kan utledes regler eller tolkningsnormer for hvordan grensene for utskilte eiendommer skal fastlegges mot tilstø-tende «fjelleiendom» eller allmenning der adkomstdokumentene ikke gir tilstrekkelig veiledning.

(side 491-499)
av Tore Hagen & Knut Rønbeck
Sammendrag

I artikkelen gjennomgås det biologiske prinsipp i henholdsvis barnevernloven og barneloven. Det påvises at prinsippet har ulik vekt for barn i likekjønnede og ulikekjønnede parforhold og ulik vekt i de to lover. Det tas til orde for en harmonisering av prinsippets betydning i de to lover. Det anføres at det er på tide å nedtone betydningen av det biologiske prinsipp og legge større vekt på barnets tiknytning til omsorgsgivere.

(side 500-501)
av Harald Benestad Anderssen
(side 502-503)
av Christopher S. Harper
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon