Artikkelen behandler et prosessuelt spørsmål som oppstår i omstøtelsessaker etter arveloven § 19: Når er det tilstrekkelig å saksøke den som har ervervet fast eiendom ved gave eller gavesalg fra gjenlevende ektefelle som sitter i uskifte, og når må også gjenlevende ektefelle saksøkes? I Rt. 2010 s. 1361 ble det lagt til grunn at en regel om tvungent prosessfellesskap gjelder der eiendom ble overdratt mot vederlag (gavesalg). Domsanalysen tilsier at den ikke avklarer rettstilstanden utover slike tilfeller. På den annen side stenger den heller ikke for at en tilsvarende regel bør anses å gjelde i alle tilfeller der disposisjon som overdrar fast eiendom vurderes omstøtt. En slik rettstilstand kan ha gode grunner for seg, men kan ikke sies å ha støtte i Høyesteretts praksis. Det fremheves derfor at tvisteloven § 1-3 (2) er en rettslig standard som gir rom for så vel konkret forankrete løsninger som rettsutvikling.