Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 255-282)
av Jens Edvin A. Skoghøy
Sammendrag

Forbudet i Grunnloven § 97 mot å gi lover tilbakevirkende kraft har paralleller i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 7 og protokoll 1 artikkel 1. Etter en presentasjon av innholdet av disse forbudene gjennomgår artikkelforfatteren Høyesteretts plenumsavgjørelser siden 1996 om Grunnloven § 97. Hans konklusjon er at det vern Grunnloven § 97 gir mot inngrep i etablerte rettsposisjoner, ved plenumsdommer etter tusenårsskiftet er blitt betydelig styrket. I plenumsdommen Rt. 1996 s. 1415 (Borthen-dommen) oppstilte Høyesterett som vilkår for at det ikke skulle kunne gripes inn i etablerte rettsposisjoner, at inngrepet var «klart urimelig eller urettferdig». Ved plenumsdommene etter tusenårsskiftet er denne normen blitt erstattet av en bredere interesseavveining og forholdsmessighetsvurdering.Artikkelen bygger på foredrag på Jeløy-seminaret 3.–4. september 2010 og Farsund-seminaret 15.–16. oktober 2010.

(side 283-297)
av Njål Wang Andersen & Karl O. Wallevik
Sammendrag

I artikkelen kommenteres den såkalte «Huleboerdommen» fra 2010, hvor det overordnede rettslige spørsmålet var om vilkår fastsatt med grunnlag i den ulovfestede vilkårslæren kan hjemle tvang mot pasienter innlagt ved en helseinstitusjon.

(side 298-304)
av Harald Benestad Anderssen
Sammendrag

I artikkelen følger forfatteren opp sin artikkel i Lov og Rett 2010 s. 528–538 om den nye klagenemnden for eierskifteforsikring, FKN Eierskifte. Forfatteren presenterer tallmateriale som kan forklare noe av kritikken som ble fremsatt mot det forutgående klagesystemet, redegjør for endringer som har skjedd etter at den forrige artikkelen ble publisert og tar opp et nytt problem som har blitt skapt.

(side 305-309)
av Harald Sverdrup
Sammendrag

Harald Benestad Anderssen har i to omfattende artikler i Lov og Rett, den siste i dette heftet, rettet et kritisk søkelys mot flere sider av Finansklagenemnda, med fokus på sekretariatet og nemnda for Eierskifte. Kritikk vitner om engasjement, og engasjement er bra. Det er likevel grunn til å bringe frem enkelte kommentarer.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon