Det er et vilkår for saksanlegg at det foreligger tilstrekkelig tilknytning mellom saksøker og tvistegjenstanden, jf. tvisteloven § 1-3 annet ledd. I privatrettslige forhold har den klare hovedregelen vært at søksmål må anlegges av den som selv er materielt berettiget eller forpliktet i forholdet. I denne artikkelen drøftes hvilke modifikasjoner som må gjøres fra dette rettslige utgangspunktet som følge av nyere rettspraksis.