Artikkelen gjennomgår Høyesteretts praksis om norske verdier og EMK i dommene om uskyldspresumsjonen, om begrunnelseskravet ved ankesiling og om begrunnelseskravet hvor skyldspørsmålet er avgjort av jury. Det trekkes tre konklusjoner. (1) Henvisningen til «tradisjonelle norske verdiprioriteringer» i Bøhlerdommen er ikke noe tolkningsprinsipp eller reelt hensyn som virker som en rettslig skranke eller filter mot EMK og EMDs praksis. (2) Norske verdiprioriteringer støtter utviklingen av rettssikkerhetsgarantier som forsterker rettene i EMK. (3) Høyesterett har utviklet «tradisjonelle norske verdiprioriteringer» til vern om rettssikkerheten i saker hvor EMK ikke anvendes direkte. Det er to grunner til at norske verdier har fått denne betydningen: EMKs system åpner ikke for bruken av nasjonale verdier til å begrense EMK, og grunnloven §110c og menneskerettsloven krever at norske domstoler skal følge EMK. Nasjonale verdi-prioriteringer som filter ville bryte med dette. Høyesterett spiller en selvstendig rolle, i tillegg til lovgiver og forvaltning, ved å forebygge norske folkerettsbrudd.