Artikkelen tar opp spørsmålet om Høyesteretts vilkår om vesentlige brudd på anbudsreglene i Rt. 2001 s. 1062 (Nucleus), Rt. 2007 s. 983 (Reno-Vest) og Rt. 2008 s. 1705 (Trafikk og Anlegg) før en forbigått anbyder kan kreve erstatning for tapt fortjeneste («positiv kontraktsinteresse») er forenlig med det EØS-rettslige effektivitetsprinsippet, jf. særlig EU-domstolens dom 30. september 2010 i sak C-314/09, Stadt Graz mot Strabag AG, Teerag-Asdag AG og Bauunternehmung Granit GesmbH.