Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 577-578)
av Kåre Lilleholt
(side 579-599)
av Mads Andenæs & Andreas Motzfeldt Kravik
Sammendrag

Artikkelen gjennomgår Høyesteretts praksis om norske verdier og EMK i dommene om uskyldspresumsjonen, om begrunnelseskravet ved ankesiling og om begrunnelseskravet hvor skyldspørsmålet er avgjort av jury. Det trekkes tre konklusjoner. (1) Henvisningen til «tradisjonelle norske verdiprioriteringer» i Bøhlerdommen er ikke noe tolkningsprinsipp eller reelt hensyn som virker som en rettslig skranke eller filter mot EMK og EMDs praksis. (2) Norske verdiprioriteringer støtter utviklingen av rettssikkerhetsgarantier som forsterker rettene i EMK. (3) Høyesterett har utviklet «tradisjonelle norske verdiprioriteringer» til vern om rettssikkerheten i saker hvor EMK ikke anvendes direkte. Det er to grunner til at norske verdier har fått denne betydningen: EMKs system åpner ikke for bruken av nasjonale verdier til å begrense EMK, og grunnloven §110c og menneskerettsloven krever at norske domstoler skal følge EMK. Nasjonale verdi-prioriteringer som filter ville bryte med dette. Høyesterett spiller en selvstendig rolle, i tillegg til lovgiver og forvaltning, ved å forebygge norske folkerettsbrudd.

(side 600-615)
av Halvard Haukeland Fredriksen
Sammendrag

Artikkelen tar opp spørsmålet om Høyesteretts vilkår om vesentlige brudd på anbudsreglene i Rt. 2001 s. 1062 (Nucleus), Rt. 2007 s. 983 (Reno-Vest) og Rt. 2008 s. 1705 (Trafikk og Anlegg) før en forbigått anbyder kan kreve erstatning for tapt fortjeneste («positiv kontraktsinteresse») er forenlig med det EØS-rettslige effektivitetsprinsippet, jf. særlig EU-domstolens dom 30. september 2010 i sak C-314/09, Stadt Graz mot Strabag AG, Teerag-Asdag AG og Bauunternehmung Granit GesmbH.

(side 616-623)
av Sigurd Holter Torp
Sammendrag

Artikkelen drøfter vilkårene for gjenåpning av en sivil sak mellom private parter grunnet brudd på folkeretten, og da særlig det ulovfestede vilkåret om at gjenåpning er nødvendig for å reparere den folkerettskrenkelse som er konstatert. Videre behandles de krav som stilles for at reparasjonen skal anses tilfredsstillende, og forholdet til den alminnelige begrensning i §31‑5 tredje ledd om at parten må oppnå en endring av betydning.

(side 624-627)
av Av Seniorrådgiver Hilde Widerberg
Sammendrag

Skattefritaket etter skatteloven §2‑38 (fritaksmetoden) er ikke avgrenset mot såkalte porteføljeinvesteringer, og det omfatter også gevinst på derivater. Dette er svakt begrunnede unntak fra hovedregelen om skatteplikt for realisasjonsgevinster. Unntaket for derivater kan i tillegg ha hatt utilsiktede negative konsekvenser, bl.a. ved å bidra til finansiell uro.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon