Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 513-514)
av Erik Magnus Boe
(side 516-527)
av Barbro Andenæs & May Helen Norevik
Sammendrag

Etter bestått cand. med.-grad må kandidater som blir utdannet i Norge, gjennomføre såkalt turnustjeneste før de kan få autorisasjon som lege. De aller fleste andre land i EØS har også hatt liknende regler om plikt til å utføre en eller annen form før praktisk tjeneste etter avlagt grunnutdanning som lege før autorisasjon kan oppnås. I de senere år har imidlertid enkelte land gått bort fra å kreve praktisk tjeneste som vilkår for autorisasjon. EØS-regelverket har bestemmelser om automatisk gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell med nærmere bestemt utdanning fra medlemslandene. Spørsmålet norske myndigheter har måttet ta stilling til, har vært om medisinske kandidater med utdanning fra land uten krav til avtjent praktisk tjeneste likevel kan pålegges å gjennomføre turnustjeneste eller annen praktisk tjeneste under veiledning som vilkår for å få autorisasjon. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) la til grunn at denne gruppen av leger måtte gjennomføre og bestå norsk turnustjeneste før autorisasjon kunne gis. Ved sin klagebehandling kom Statens helsepersonellnemnd til at disse likevel ikke kunne pålegges norsk turnustjeneste, og at de hadde rett til lisens som lege begrenset til underordnet stilling. Etter nemndas vedtak oppsto flere spørsmål knyttet til omfanget av hvilke plikter som kunne pålegges før full autorisasjon som lege kunne gis. EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og Stortingets ombudsmann for forvaltningen har også uttalt seg om saken.

(side 528-538)
av Harald Benestad Anderssen
Sammendrag

Den 1. juli 2010 ble det opprettet en ny klagenemnd for eierskifteforsikrings-saker (FKN Eierskifte). Nemnden overtar behandlingen av slike saker etter FKN Skade og FKN Avkortning. I artikkelen redegjør forfatteren for kritikken som ble rettet mot det tidligere klagesystemet, og argumenterer for at det nye klagesystemet i liten grad imøtekommer denne. Forfatteren går gjennom hvilke strukturelle grep som burde vært tatt for å gjenreise tilliten til klagesystemet, og omtaler også hva den nye klagenemnden nå bør gjøre når de mer fundamentale endringene ikke ble foretatt.

(side 539-549)
av André Stener Kalstad
Sammendrag

I artikkelen sammenlignes norske lovregler med samisk sedvane når det gjelder avmagring av rein. Artikkelen viser at norske lovregler og samisk sedvane på dette område, i hvert fall et stykke på vei, kan tolkes slik at de to systemene ikke er i motstrid.

(side 550-556)
av Sigurd Holter Torp
Sammendrag

Artikkelen tar for seg straffelovens bestemmelse om aktiv korrupsjon. Det som særlig drøftes, er i hvilken utstrekning formålet bak giverens ytelse har betydning for hvorvidt det foreligger en utilbørlig fordel og dermed straffbar korrupsjon.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon