Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning parter i straffesaker og i sivile saker kan fremlegge bevis som er fremskaffet på en ulovlig eller utilbørlig måte. Oppmerksomheten rettes først og fremst mot hovedprinsippene for når et bevisforbud oppstår.