De internasjonalprivatrettslige reglene avgjør hvilke saker som skal avgjøres etter norsk rett, og hvilke saker som skal avgjøres etter et annet lands rett. Dersom fremmed rett utpekes, følger det av tvisteloven §11‑3 at domstolene har plikt til å anvende fremmed rett av eget tiltak (ex officio). Ved innføringen av tviste-loven ble det i tvl. §16‑1 gitt adgang til å dele opp pådømmelsen av en sak slik at rettvalget kan avgjøres særskilt. I Rt. 2009 s. 1537 (bokhandleren i Kabul) var det bestemt at rettsvalget skulle pådømmes særskilt. Høyesterett kom til at norsk rett skulle anvendes fordi saksøkeren ikke hadde dokumentert innholdet av afghansk rett. I artikkelen diskuteres blant annet domstolenes plikt til å anvende fremmed rett ex officio, og hva som kan og bør avgjøres ved en særskilt pådømmelse av rettsvalget.