Artikkelen omhandler de rettslige følgene av at staten har erkjent at de tidligere norske reglene om kildeskatt var i strid med EØS-avtalen artikkel 40 om fri flyt av kapital. I kjølvannet av denne erkjennelsen verserer det for tiden en rekke søksmål med krav om tilbakesøking av, eller erstatning for skatt innkrevd i strid med EØS-retten. Forfatteren tar sikte på å oppklare en del misforståelser og å skarpstille noen av de prinsipielle spørsmål som sakene reiser.