Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 177-178)
av Eivind Smith
(side 179-191)
av Lars-Jonas Nygard
Sammendrag

Artikkelen er en gjengivelse av forfatterens prøveforelesning over oppgitt emne og redegjør for diskusjonen i andre nordiske land om juryordningen. Med henblikk på publiseringen er det gjort enkelte språklige endringer, tilføyd litteraturhenvisninger og tatt med noen korte sluttbemerkninger om jurysituasjonen i Norge etter Høyesteretts plenumsdommer i juni 2009.

Vitenskapelig publikasjon
(side 192-209)
av Halvard Haukeland Fredriksen
Sammendrag

Artikkelen omhandler de rettslige følgene av at staten har erkjent at de tidligere norske reglene om kildeskatt var i strid med EØS-avtalen artikkel 40 om fri flyt av kapital. I kjølvannet av denne erkjennelsen verserer det for tiden en rekke søksmål med krav om tilbakesøking av, eller erstatning for skatt innkrevd i strid med EØS-retten. Forfatteren tar sikte på å oppklare en del misforståelser og å skarpstille noen av de prinsipielle spørsmål som sakene reiser.

(side 210-222)
av Randi Rosenqvist
Sammendrag

Artikkelen omhandler bruk av sakkyndig vurdering av fornærmede for å dokumentere et erstatningskrav etter seksuelle overgrep. Det problematiseres at mandatet de sakkyndige gis kan være uheldig formulert. Forfatteren legger frem et eget forslag til hvordan slike mandat kan utformes. Det påpekes videre at det kan være uheldig at sakkyndigrapporter fremlegges før skyldspørsmålet er avgjort, også i tingretten. Til sist er det en kort presentasjon av klinisk kunnskap relevant for vurdering av medisinsk invaliditet etter psykologiske traumer, hvor det blant annet blir poengtert at post-traumatisk stresslidelse (PTSD) ikke er eneste diagnose som kan underbygge et erstatningskrav.

(side 223-229)
av Lars Slørdal & Tarjei Rygnestad
Sammendrag

To nylig avsagte dommer reiser spørsmål om man i strafferettspleien har en riktig forståelse av derivatregelen for illegale misbruksstoffer. Forfatterne gjengir kort dommene og diskuterer bakgrunnen for regelverket og hvordan lovforståelsen etter deres oppfatning bør være.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon