Systemet med konsekvensutredninger kom inn i norsk lovgivning i 1989 og inngår i EØS-avtalen. Dommen i Rt. 2009 s. 661 er den første og hittil eneste høyesterettsdommen som gjelder en overtredelse av reglene om konsekvensutredning. Det var ikke utført noen konsekvensutredning slik plan- og bygningsloven med forskrift påbød, og det ble hevdet i saken at mulige alternativer ikke var klarlagt. Høyesterett fant imidlertid at den vedtatte planendringen var gyldig. Forfatterne stiller seg kritisk til både premissene og konklusjonen i dommen, og finner det meget uheldig om den skal tjene som rettesnor for fremtiden.