Artikkelen drøfter prosessuell preklusjon i småkravsprosessen. Hovedspørsmålet er i hvilken grad tvisteloven åpner for prosessuell preklusjon i små-kravs-prosessen. Avslutningsvis foreslås det at loven endres, slik at hjemmelen for preklusjon blir klarere.