Artikkelen drøfter forholdet mellom det omstridte Datalagringsdirektivet og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Det anføres at plikten til å lagre trafikkdata av kriminalitetsbekjempelseshensyn som direktivet legger opp til, ikke utgjør noen krenkelse av EMK art. 8, så lenge de krav til rettssikkerhet og kontroll som følger av praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), oppfylles. Dette er imidlertid ikke tilfellet for dagens norske lovgivning om trafikkdata, som dermed er menneskerettsstridig. EMK medfører i dag heller ingen positiv forpliktelse til å implementere slike tiltak som Datalagringsdirektivet skisserer. Menneskerettslig sett ligger dermed avgjørelsen av om slike tiltak skal innføres, innenfor statenes skjønnsmargin.