1

Når norske styrker blir innblandet i en væpnet konflikt under deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner, har styrkene rettigheter og forpliktelser etter internasjonal humanitærrett (IHR). Slike rettigheter og forpliktelser kan utledes både av Norges forpliktelser etter traktatretten og av FNs forpliktelser etter internasjonal sedvanerett. Anvendelsen av IHR avgjøres av de faktiske forholdene på bakken, og styrkenes mandat er ikke i seg selv avgjørende.