Reglene i tvistemålsloven av 1915 om konsekvensene av fristoversittelse og uteblivelse fra rettsmøte er blitt betydelig endret ved tvisteloven av 2005. Det er ikke bare innført nye begrepsbetegnelser, men loven inneholder også flere viktige materielle endringer. I denne artikkelen går forfatteren gjennom hvilke fristoversittelser og møtefravær som har fraværsvirkninger, hva fraværsvirkningene består i, og hvordan fraværsvirkningene kan hindres eller repareres ved oppfriskning. Da tvisteloven benytter betegnelsen «oppfriskning» både om dispensasjon fra frister og fremmøteplikt og om rettsmiddelet mot fraværsavgjørelser, har forfatteren for å skille mellom de ulike formene for oppfriskning innført betegnelsene «frist- og møteoppfriskning» og «avgjørelsesoppfriskning».1