Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 513-514)
av Kåre Lilleholt
(side 515-532)
av Trond Sollund & Lars Ragnar Mysen
Sammendrag

Artikkelen drøfter sentrale problemstillinger ved utarbeidelse av kontrakter for oppdrag vedrørende fjerning av olje- eller gassproduserende innretninger etter endt bruk. Det foreligger ingen standardkontrakter for fjerningsoppdrag. Etter artikkelforfatternes syn kan standardkontraktene NTK 07 MOD og NSC 05 danne utgangspunkt for slike oppdrag, men dette reiser flere utfordringer det er viktig å være oppmerksom på.

(side 532-548)
av Marthe Kristine Fjeld
Sammendrag

Artikkelen omhandler hvilke organer som har rett til å forelegge spørsmål for EFTA-domstolen. Formålet med artikkelen er å gi en avklaring av hva som kreves for at et organ skal anses å falle inn under uttrykket «domstol» i domstolloven § 51 a, jf. ODA artikkel 34. I tilknytning til dette vurderes EFTA-domstolens mulighet til å legge til grunn andre løsninger enn de som gjelder for EF-domstolen. Forfatteren foretar også en vurdering av utvalgte norske forvaltningsorganer, rådgivende organer samt voldgiftsretter for å avgjøre om disse har foreleggelsesrett for EFTA-domstolen.

(side 549-560)
av Mari Nordmo
Sammendrag
1

De siste ti årene har Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) mottatt stadig flere saker. Svært mange av sakene som kommer inn til domstolen, er såkalte «repetitive cases», det vil si at de stammer fra strukturelle problemer eller mangler ved nasjonal lovgivning eller rettssystem som gir opphav til svært mange tilnærmet like krenkelser og klager. Domstolen har utviklet en egen prosedyre for å hanskes med denne problematikken, pilotdomsprosedyren. I denne artikkelen presenteres hovedtrekkene ved den nye prosedyren, årsakene til at domstolen har tatt den i bruk, samt kritikken som har blitt reist mot den. Særlig fremhever artikkelen et mulig problematisk element som ligger i at EMD ved bruk av pilotdomsprosedyren i større grad konkretiserer de generelle tiltakene som staten må sette i verk for å fullbyrde avgjørelsen og forhindre lignende, fremtidige krenkelser.

Når er fjernsynsovervåking behandling av sensitive personopplysninger?
En kommentar til den pågående etterkontrollen av personopplysningsloven
(side 561-568)
av Henning A. Jakobsen & Gry Steen Hvidsten
Sammendrag

Artikkelen drøfter spørsmålet om når fjernsynsovervåking må anses som behandling av sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven. Datatilsynet og Personvernnemnda har i praksis lagt til grunn ulik rettslig forståelse på dette punkt, og problemstillingen er tatt opp av Justisdepartementet i forbindelse med den pågående etterkontrollen av personopplysningsloven.

(side 569-571)
av Gjermund Mathisen
Litteratur
(side 572-576)
av Ingrid Aamodt & Morten Holmboe
Sammendrag

Samerett

Universitetsforlaget. 2. utgave Oslo 2009. 332 sider

Susann Funderud Skogvang

Små ord for store spørsmål

Universitetsforlaget, Oslo 2009. 120 sider

Nils Christie

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon