Utviklingen i Arktis påkaller behov for en klargjøring av forholdet mellom Pol-havet og havets folkerett. I denne artikkelen gis en oversikt over de mest aktuelle problemstillinger forbundet med implementeringen av folkerettsreglene for kontinentalsokkelen i de nordlige havområder. Det ses spesielt nærmere på avgrensningen av kontinentalsokkelen overfor nabostat og fastsettelsen av kontinentalsokkelens yttergrenser utenfor 200 nautiske mil. Formålet med dette er å vise i hvilken grad Polhavets kyststater forholder seg til folkerettens havbunnsregime gjennom sin praksis og nasjonale lovgivning. Avslutningsvis integreres denne innsikt i en rettspolitisk analyse.