Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 385-386)
av Jens Edvin A. Skoghøy
(side 387-405)
av Torstein Frantzen
Sammendrag

Samboere med felles barn har fra 1. juli 2009 fått en gjensidig rett til arv og uskifte etter samboerens død. Både arveretten og uskifteretten er mer begrenset for samboere enn for ektefeller. For ektefeller er uskifteretten i utgangspunktet begrenset til avdødes felleseieformue, mens gjenlevende samboer kan sitte i uskifte med felles bolig med innbo, fritidseiendom med innbo og bil. I artikkelen diskuteres blant annet omfanget av uskifteretten. Det er på flere punkter uklart hvor langt uskiftereglene for samboere innebærer avvik fra reglene om ektefellers rett til uskifte.

Vitenskapelig publikasjon
(side 406-424)
av Øystein Jensen
Sammendrag

Utviklingen i Arktis påkaller behov for en klargjøring av forholdet mellom Pol-havet og havets folkerett. I denne artikkelen gis en oversikt over de mest aktuelle problemstillinger forbundet med implementeringen av folkerettsreglene for kontinentalsokkelen i de nordlige havområder. Det ses spesielt nærmere på avgrensningen av kontinentalsokkelen overfor nabostat og fastsettelsen av kontinentalsokkelens yttergrenser utenfor 200 nautiske mil. Formålet med dette er å vise i hvilken grad Polhavets kyststater forholder seg til folkerettens havbunnsregime gjennom sin praksis og nasjonale lovgivning. Avslutningsvis integreres denne innsikt i en rettspolitisk analyse.

(side 425-432)
av Lars-Jonas Nygard
Sammendrag

Høyesterett har med sine plenumsdommer 12. juni 2009 fastslått at mangelen på begrunnelse ikke medfører at skyldavgjørelser ved lagrette er i strid med EMK artikkel 6 nr. 1 eller SP artikkel 14 nr. 1 og nr. 5. Formålet bak et begrunnelseskrav varetas på annen måte ved straffeprosesslovens juryordning. Forfatteren diskuterer om det likevel bør kreves en begrunnelse, og hvordan en begrunnelsesplikt i tilfelle kan innføres.

(side 433-437)
av Anne Bergum & Ola Ø. Nisja
Sammendrag

Tvisteloven § 8‑5 første ledd tredje punktum åpner for at det under rettsmekling kan holdes møter med partene hver for seg eller samlet. Artikkelen omhandler når man bør benytte fellesmøter, og når man bør benytte separate møter, og oppfordrer til å rette mer oppmerksomhet mot dette spørsmålet.

(side 438-439)
av Ingvald Falch
Litteratur
(side 440-448)
av Fredrik Bøckman Finstad, Torstein Frantzen & Trude Haugli
Sammendrag

Norge og Schengen. Et svekket samarbeid mot kriminalitet

Cappelen Akademisk Forlag. Oslo 2008. 190 sider

Bjarne Kvam

Arverett

Gyldendal Akademisk, 5. utg. Oslo 2008. 421 s.

Peter Lødrup

Barnerett. Internasjonalt perspektiv

Fagbokforlaget, Bergen 2008, 187 sider pluss vedlegg og stikkordsregister

Mary-Ann Hedlund (red.)

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon