Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 259-282)
av Inge Kaasen
Sammendrag

EF-domstolens og Førsteinstansrettens praksis ved tolkningen av EF artikkel 82 har over lang tid vært utsatt for kritikk. Det har særlig vært påpekt at tolkningen i større grad burde vektlegge hensynet til samfunnsøkonomisk effektivitet, og at det i større grad burde stilles krav om en påvisning av en atferds virkning på konkurransen. Førsteinstansrettens dom i Microsoft-saken vedrørende koblingen mellom operativsystemet Windows og Microsofts mediespiller kan sees på som et utslag av en endring av domstolens forståelse av EF artikkel 82 i retning av en tolkning mer forankret i effektivitetshensynet. I artikkelen drøftes Microsoft og andre rettskilder med sikte på å analysere rettstilstanden for kobling under konkurranseloven § 11.

(side 283-298)
av Jon Petter Rui
Sammendrag

Artikkelen tar for seg EMDs dom 10. februar 2009 i saken Zolotukhin mot Russland, den første storkammerdommen fra EMD som omhandler forbudet mot gjentatt straffeforfølgning i EMK protokoll 7 artikkel 4. I tillegg til å analysere selve avgjørelsen drøfter forfatteren også hvilke konsekvenser den vil få for norsk straffeprosess.

(side 299-308)
av Verner Bjerkvik
Sammendrag
1

Viltlova § 19 set ein rettsleg standard for korleis jakta skal skje. Dette gjer at det i stor grad er opp til domstolane å forme det nærare innhaldet i lovregelen. I denne framstillinga vert det gjort greie for kva som ligg i kravet om at jakta ikkje må føre til at viltet lir unødig.

Litteratur
(side 314-319)
av Hilde Hauge & Thomas Frøberg
Sammendrag

Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor

Talentum, Helsingfors, 3., reviderade upplagan 2008, 219 sider

Thomas Wilhelmsson

Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene

Samlet utgave ved Kjell V. Andorsen. -Universitetsforlaget 2008. 519 s.

Johs. Andenæs

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon