1Både i forvaltningen og i domstolene opplever man enkelte borgere som igjen og igjen kommer tilbake til samme sak, eller gang på gang reiser nye saker. Forfatterne gjennomgår forskjellige sider av problemstillingen og drøfter hva som kan gjøres. De peker på at en løsning for rettspleien kunne være lovregler etter mønster av den engelske ordning med å kreve at enkelte plagsomme saksøkere ikke kan anlegge sak ved domstolene uten særskilt tillatelse.