1

I løpet av de siste tiårene har rettspluralisme blitt et sentralt ord i flere sammenhenger. Forholdet mellom statlige og lokale rettsordninger er en slik sammenheng. En annen er forholdet mellom nasjonalstatlig og internasjonal rett. I denne artikkelen fremhever forfatteren at rettspluralisme best forståes i relasjon til sin motsetning, rettssentralisme, og han søker først å angi enkelte kjennetegn ved dette begrepsparet. Dernest følger en oversikt over forholdet mellom rettspluralisme og rettssentralisme i rettens historie fra antikken frem til i dag. En viktig innsikt er at rettspluralisme og rettssentralisme synes å være konstante strukturer i rettslig organisering.