Rettsmekling kan være et håndverk. Når mekling sammenliknes med et håndverksyrke, brukes en metafor for å fremheve noen viktige egenskaper ved meklingen. Sammenlikningen gjør det enkelt å forstå at meklere trenger systematisk opplæring i faget og øvelse i de forskjellige verktøyene som finnes. Meta-forer beskriver ikke bare hva mekling er, meklere bruker også metaforer når de mekler. I denne studien er mekleres metaforbruk i 15 rettsmeklinger utforsket. Metaforer viser seg å være et kraftig språklig virkemiddel i meklingsprosessen. De øker forklaringskraften i språket, bidrar til å tydeliggjøre viktige egenskaper ved meklingsprosessen og kan også skape gjensidig forståelse mellom parter i konflikt. Samtidig er metaforene et virkemiddel som kan bidra til å frustrere partene og gi et feilaktig inntrykk av potensialet til meklingsprosessen. Det synes i tillegg å være generelt lav bevissthet fra meklernes side i forhold til bruk av metaforer i meklingsprosessen. Siden metaforer både påvirker meklingsprosessen, og det synes å være lav bevissthet rundt bruken, betyr det at det er viktig for meklere å få mer innsikt i egen språkbruk. Det er samtidig viktig å utvikle kompetanse i forhold til dette i fremtidig opplæring av meklere.